Projekt UE

dla rozwoju Mazowsza

Zakończyliśmy realizację projektu "Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość Projektu to 16 935 261,83 zł, a dofinansowanie wynosi 12 815 130,70 zł.

Zapraszamy do zapoznania się ze Studium Wykonalności Projektu:
> treść Studium w pliku PDF
> treść Aneksu do Studium w pliku PDF

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

8 września 2015 r. odbyła się konferencja naukowa podsumowująca realizację projektu pt.: "Kultura prowadzonych inwestycji w obiektach kultury na Mazowszu w latach 2007-2013 na przykładzie zadania realizowanego w Teatrze Polskim".

 

 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROJEKTU:

I. Działania realizowane w ramach I etapu inwestycji w latach 2010 – 2012 (realizacja zakończona 30.09.2012 r.):
- roboty elewacyjne obiektu zabytkowego: osuszenie i odgrzybienie ścian, reparacja ubytków, naprawa i wykonanie nowych tynków, renowacja i odtworzenie metaloplastyki i wystroju elewacji, malowanie elewacji,
- wykonanie nowej elewacji obiektu magazynowego od strony ul. Sewerynów,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zewnętrznych i wewnętrznych pionowych i poziomych,
- wymiana naświetli dachowych, rynien i rur spustowych, montaż elementów komunikacji na dachach, wymiana pokrycia tarasu,
- wymiana desek podłogi scenicznej, wymiana podłogi drewnianej w montowni i malarni, wymiana posadzek w modelatorni, magazynie dekoracji, wymiana wykładzin podłogowych w holu, kuluarach, korytarzach, garderobach, na klatkach schodowych, naprawa podłoża i nałożenie nowej posadzki na podłodze widowni,
- uzupełnienie ubytków sztukaterii, renowacja i malowanie ścian, sufitów – na widowni, w kuluarach, w garderobach, na klatkach schodowych, pomieszczeniach zaplecza,
- remont i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,
- renowacja lub montaż nowych elementów wystroju wewnętrznego, w tym: garderób,
- wymiana na nowe: foteli teatralnych wraz z systemem montażu do podłogi oraz krzeseł do lóż,
- rozbudowa lub wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, w tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
-- dźwiękowego systemu ostrzegania,
-- systemu gaszenia gazem,
-- instalacji przeciwpożarowej wodnej,
-- systemu oddymiania.

II. Zakres planowany do realizacji w ramach II etapu projektu, realizowanego w 2014 roku:
Przestrzeń wnętrza podlegającego modernizacji w ramach II etapu projektu obejmuje pudło sceny wraz z przyległymi pomieszczeniami technicznymi i technologicznymi, w których zlokalizowane są urządzenia mechanizacji górnej i dolnej oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługującymi je instalacjami.
W zakresie prac budowlanych objętych II etapem projektu przewiduje się zachowanie całości istniejącej konstrukcji nośnej budynku oraz istniejącej wewnętrznej struktury instalacyjnej. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje modernizację wybranych fragmentów konstrukcji stalowej (wzmocnienie konstrukcji), instalacji technologicznych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji oświetlenia scenicznego, instalacji przeciwpożarowych, w obrębie pudła dużej sceny i jego bezpośredniego otoczenia. Planowane są takie działania:
- wymiana niesprawnych i przestarzałych urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny,
- montaż nowych i modernizacja istniejących urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny
- zakup i montaż oświetlenia teatralnego wraz z system sterowania - do obsługi, programowania, zapisywania w pamięci i wywoływania ruchu urządzeń napędowych górnej mechanizacji sceny i widowni.
Etap ten obejmuje także usługi zewnętrzne wspierające proces przygotowania i prowadzenia projektu oraz jego promocję.

III. W ramach III etapu w 2014 roku oraz I-III kwartale 2015 wykonany został następujący zakres:
- modernizacja stropu piwnicy pod widownią sali teatralnej;
- modernizacja nagłośnienia sceny głównej;
- modernizacja instalacji przeciwpożarowej;
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
Etap ten obejmował zarówno prace projektowe, jak również roboty budowlane, instalacyjne i dostawy. Dodatkowo, objął także usługi zewnętrzne wspierające proces przygotowania i prowadzenia projektu oraz jego promocję.
Planowane rozwiązania techniczne przy pełnym ich wdrożeniu pozwoliły na unowocześnienie i modernizację infrastruktury teatralnej, której przyszłe wykorzystanie będzie odpowiadało popytowi ze strony obecnych, jak i przyszłych widzów Teatru i wszystkich grup docelowych przedsięwzięcia. Realizacja projektu, w tak bogatym zakresie technicznym, pomoże rozwijać ambitny program artystyczny (kulturalny) i edukacyjny, w szerszej perspektywie zaś pozwoli na zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Teatru - jako instytucji i jako gmachu - dla przyszłych pokoleń.
Projekt będzie tym samym odpowiadał na duże zapotrzebowanie społeczne związane z większą dostępnością infrastruktury o przeznaczeniu kulturalnym a przez to wpłynie na rozwój kompetencji społecznych, rozwój turystyki kulturowej oraz tzw. sektora przemysłów kultury. W konsekwencji projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego Warszawy i województwa mazowieckiego.