Projekt UE

PLATFORMA eDUKACYJNA

Realizujemy obecnie projekt "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 "2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT".

Na dofinansowanie realizacji projektu została zawarta 4 grudnia 2018 r. Umowa nr RPMA.02.01.02-14-a918/18-00 z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

5 września 2023 r. o godz. 12.00 PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE udostępniona będzie pod adresem:
www.wlabiryncieteatru.pl

CHARAKTER E-USŁUG:
Usługi dostępu do informacji o zasobach kultury i dziedzictwa oraz usługi elektronicznego dostępu do tych zasobów. Wszystkie dostępne na Platformie e-usług zasoby będą służyć realizacji kulturotwórczej misji Teatru Polskiego w Warszawie. Teatr posiada bardzo bogate zasoby umożliwiające realizację Projektu i utworzenie takiej Platformy.

CEL PROJEKTU:
Budowa i udostępnienie systemu innowacyjnej PLATFORMY eDUKACYJNEJ Teatru Polskiego w Warszawie, która umożliwi odbiorcom oferty kulturalnej w obszarze edukacji korzystanie drogą elektroniczną z zasobów i usług oferowanych przez Teatr.

CEL BEZPOŚREDNI PROJEKTU:
Budowa i udostępnienie PLATFORMY eDUKACYJNEJ umożliwiającej świadczenie usług cyfrowych w sektorze e-kultury, a także opracowanie i wdrożenie łącznie 7 e-usług, w tym: 4 e-usług na poziomie dojrzałości 3 i 3 e-usługi na poziomie dojrzałości 4, powiązanej z aplikacją mobilną, skierowanych do szerokich grup odbiorców WOF. Koncepcja technologiczna projektu obejmuje rozwój i wdrożenie 7 zintegrowanych usług elektronicznych (front-office) skierowanych do szerokiej grupy mieszkańców WOF i Mazowsza, wspierających procesy działalności statutowej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Finalnym produktem projektu będzie nowoczesna, rozbudowana o wiele komponentów platforma e-usług w obszarze edukacji kulturowej, spełniająca wytyczne W3C i WCAG 2.0. o intuicyjnej nawigacji, oparta na systemie CMS (Content Management System), który pozwoli na swobodne kształtowanie treści i sposobów ich prezentacji, by zapewnić możliwość dalszego rozwoju i łatwego utrzymania portalu. Standardowa warstwa prezentacji na portalu będzie zgodna z aktualnym standardem HTML5, by pozytywnie przechodzić walidację W3C oraz WCAG 2.0 na poziomie minimum AA.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
1) Zawarcie umowy wraz z aneksami na dofinansowanie realizacji Projektu: 04.12.2018 r.
2) Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30.09.2023 r.
3) Zakończenie finansowe realizacji Projektu: 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 4 303 452,89 zł, w tym środki UE: 2 262 256,44 zł.
www.mapadotacji.gov.pl

STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU - plik PDF
RAPORT Z ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWEJ - plik PDF 
ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ DO PLANOWANEGO POSTĘPOWANIA - plik PDF

- Informacja o podpisaniu umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Teatrem Polskim w Warszawie (4.12.2018) www.funduszedlamazowsza.eu
- Zaproszenie do składania ofert na doradztwo finansowe (26.02.2019): Aktualności
- Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy przedwdrożeniowej (19.03.2019): Aktualności
- Informacja o zakończeniu Dialogu technicznego (06.11.2019): Aktualności 
- Ogłoszenie o przetargu na Wykonanie i wdrożenie systemu w ramach Projektu "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE" (z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego) (13.12.2019): BIP  (przetarg unieważniony 15.12.2020).
- Ogłoszenie o nowym przetargu na Wykonanie usług eksperckich/usług asysty eksperckiej przy realizacji umowy na "Wykonanie i wdrożenie systemu" w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE (26.04.2021): BIP.
- Ogłoszenie o nowym przetargu na Wykonanie i wdrożenie systemu w ramach Projektu "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE" (z wyłączeniem dostawy sprzętu informatycznego) (19.02.2021): BIP.
Przetarg rozstrzygnięty 21.06.2021 r.
- 31.08.2021 zostały podpisane dwie umowy: z firmą Huncwot Sp. z o.o., SK na wykonanie i wdrożenie systemu (...) w ramach Zadania 4 Projektu Platforma eDukacyjna, oraz z firmą „ETOS” Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia Sp. z o.o. na usługi doradztwa / usługi asysty eksperckiej w ramach Zadania 11 przy realizacji Umowy z Wykonawcą Zadania 4.
Obecnie trwają prace Etapu II Zadania 4.
- 08.02.2022 - informacja o aktualnych pracach nad PLATFORMĄ eDUKACYJNĄ: Aktualności.
- 21.09.2022 - informacja o aktualnych pracach nad PLATFORMĄ eDUKACYJNĄ "W labiryncie teatru": Aktualności

- ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA PLATFORMY eDUKACYJNEJ TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE DO ODPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA TREŚCI - plik PDF

- AKTUALIZACJA STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU PT. PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE - plik PDF

- Ogłoszenie o przetargu na wykonanie i wdrożenie funkcjonalności odpłatności systemu – w ramach Projektu p.n. "PLATFORMA eDUKACYJNA TEATRU POLSKIEGO W WARSZAWIE" (30.01.2023): BIP.

* * *

DLA ROZWOJU MAZOWSZA

W 2015 roku zakończyliśmy realizację projektu "Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Całkowita wartość Projektu to 16 935 261,83 zł, a dofinansowanie wynosi 12 815 130,70 zł.

Zapraszamy do zapoznania się ze Studium Wykonalności Projektu:
- treść Studium w pliku PDF
- treść Aneksu do Studium w pliku PDF

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

8 września 2015 r. odbyła się konferencja naukowa podsumowująca realizację projektu pt.: "Kultura prowadzonych inwestycji w obiektach kultury na Mazowszu w latach 2007-2013 na przykładzie zadania realizowanego w Teatrze Polskim".

 

 
OPIS POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW PROJEKTU:

I. Działania realizowane w ramach I etapu inwestycji w latach 2010 – 2012 (realizacja zakończona 30.09.2012 r.):
- roboty elewacyjne obiektu zabytkowego: osuszenie i odgrzybienie ścian, reparacja ubytków, naprawa i wykonanie nowych tynków, renowacja i odtworzenie metaloplastyki i wystroju elewacji, malowanie elewacji,
- wykonanie nowej elewacji obiektu magazynowego od strony ul. Sewerynów,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych zewnętrznych i wewnętrznych pionowych i poziomych,
- wymiana naświetli dachowych, rynien i rur spustowych, montaż elementów komunikacji na dachach, wymiana pokrycia tarasu,
- wymiana desek podłogi scenicznej, wymiana podłogi drewnianej w montowni i malarni, wymiana posadzek w modelatorni, magazynie dekoracji, wymiana wykładzin podłogowych w holu, kuluarach, korytarzach, garderobach, na klatkach schodowych, naprawa podłoża i nałożenie nowej posadzki na podłodze widowni,
- uzupełnienie ubytków sztukaterii, renowacja i malowanie ścian, sufitów – na widowni, w kuluarach, w garderobach, na klatkach schodowych, pomieszczeniach zaplecza,
- remont i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,
- renowacja lub montaż nowych elementów wystroju wewnętrznego, w tym: garderób,
- wymiana na nowe: foteli teatralnych wraz z systemem montażu do podłogi oraz krzeseł do lóż,
- rozbudowa lub wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, w tym z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
-- dźwiękowego systemu ostrzegania,
-- systemu gaszenia gazem,
-- instalacji przeciwpożarowej wodnej,
-- systemu oddymiania.

II. Zakres planowany do realizacji w ramach II etapu projektu, realizowanego w 2014 roku:
Przestrzeń wnętrza podlegającego modernizacji w ramach II etapu projektu obejmuje pudło sceny wraz z przyległymi pomieszczeniami technicznymi i technologicznymi, w których zlokalizowane są urządzenia mechanizacji górnej i dolnej oraz oświetlenia scenicznego wraz z obsługującymi je instalacjami.
W zakresie prac budowlanych objętych II etapem projektu przewiduje się zachowanie całości istniejącej konstrukcji nośnej budynku oraz istniejącej wewnętrznej struktury instalacyjnej. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje modernizację wybranych fragmentów konstrukcji stalowej (wzmocnienie konstrukcji), instalacji technologicznych, instalacji elektroenergetycznych, instalacji oświetlenia scenicznego, instalacji przeciwpożarowych, w obrębie pudła dużej sceny i jego bezpośredniego otoczenia. Planowane są takie działania:
- wymiana niesprawnych i przestarzałych urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny,
- montaż nowych i modernizacja istniejących urządzeń wyciągowych mechaniki górnej sceny
- zakup i montaż oświetlenia teatralnego wraz z system sterowania - do obsługi, programowania, zapisywania w pamięci i wywoływania ruchu urządzeń napędowych górnej mechanizacji sceny i widowni.
Etap ten obejmuje także usługi zewnętrzne wspierające proces przygotowania i prowadzenia projektu oraz jego promocję.

III. W ramach III etapu w 2014 roku oraz I-III kwartale 2015 wykonany został następujący zakres:
- modernizacja stropu piwnicy pod widownią sali teatralnej;
- modernizacja nagłośnienia sceny głównej;
- modernizacja instalacji przeciwpożarowej;
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
Etap ten obejmował zarówno prace projektowe, jak również roboty budowlane, instalacyjne i dostawy. Dodatkowo, objął także usługi zewnętrzne wspierające proces przygotowania i prowadzenia projektu oraz jego promocję.
Planowane rozwiązania techniczne przy pełnym ich wdrożeniu pozwoliły na unowocześnienie i modernizację infrastruktury teatralnej, której przyszłe wykorzystanie będzie odpowiadało popytowi ze strony obecnych, jak i przyszłych widzów Teatru i wszystkich grup docelowych przedsięwzięcia. Realizacja projektu, w tak bogatym zakresie technicznym, pomoże rozwijać ambitny program artystyczny (kulturalny) i edukacyjny, w szerszej perspektywie zaś pozwoli na zachowanie i udostępnienie dziedzictwa Teatru - jako instytucji i jako gmachu - dla przyszłych pokoleń.
Projekt będzie tym samym odpowiadał na duże zapotrzebowanie społeczne związane z większą dostępnością infrastruktury o przeznaczeniu kulturalnym a przez to wpłynie na rozwój kompetencji społecznych, rozwój turystyki kulturowej oraz tzw. sektora przemysłów kultury. W konsekwencji projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-ekonomicznego Warszawy i województwa mazowieckiego.