Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej teatru

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony teatrpolski.waw.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://teatrpolski.waw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2012.09.01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019.09.30.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data aktualizacji Deklaracji: 2024.03.26.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Zdjęcia zamieszczone na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.
Brak możliwości zmiany rozmiaru strony z użyciem funkcji AAA.
Brak wersji kontrastowej strony.
Opublikowane dokumenty cyfrowe (pliki PDF, doc, jpg) nie są w pełni dostępne dla odbiorców.
Materiały wideo umieszczone po 23 września 2020 r. nie posiadają audiodeskrypcji.
W 2025 r. planowana jest publikacja nowej wersji strony, która będzie zgodna ze standardami dostępności WCAG 2.1 na poziomie AA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt Wydziałem Marketingu Teatru pod adresem poczty elektronicznej grzegorz.pindelski@teatrpolski.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 505 92 71.

Uwaga! Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do spraw związanych z zapewnieniem dostępności cyfrowej, czyli działaniami, mającymi na celu umożliwienie korzystania z informacji prezentowanej w formie elektronicznej wszystkim użytkownikom w równy sposób (niezależnie od ich cech lub rodzajów niepełnosprawności, a także niezależnie od właściwości używanych urządzeń końcowych i oprogramowania). Nie należy ich używać w sprawach związanych z kwestiami technicznymi (np. niedostęność strony) lub dotyczących zawartości merytorycznej.

Informacja na temat procedury żądania zapewnienia dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

Przekazanie żądania

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można:

Terminy realizacji żądania

Podmiot publiczny może odmówić zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Postępowanie skargowe

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Dostępność architektoniczna


Dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu:

Dla osób z niepełnosprawnością wzrokową: