Czytanie performatywne "Noc zakryje poranek"

27.05.2023, Scena Kameralna

Oksana Sawczenko
"Noc zakryje poranek"
Opieka artystyczna Svitlana Oleshko

Czyta: Dorota Bzdyla
Muzyka: Aleksandra Malatskovskaya
Ruch sceniczny: Maria Lozova

[УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ НИЖЧЕ]

Trzy zupełnie różne kobiety - sportsmenka, intelektualistka i młoda matka z objawami nerwicy - i trzy różne reakcje na sytuację wojenną. Komedia przeplatająca się z tragedią. W opowieści o tych bohaterkach i ich dzieciach autorka przetwarza własne doświadczenia początku pełnoskalowej inwazji Rosji na terytorium Ukrainy w 2022 r.

Ukraińska literatura, w tym dramaturgia, nigdy już nie będzie taka jak kiedyś. Doświadczenie wieloletniej wojny z różnymi jej fazami bez wątpienia przełożyło się na warsztat ukraińskich dramaturgów. Nauczyli się oni rozpoznawać i neutralizować ludzkie traumy. Posiedli rzadką umiejętność oddzielania ziaren od plew – tego, co jest naprawdę ważne, od tematów błahych i odrealnionych. Przywrócili sprawom właściwe proporcje. W połączeniu z wielkimi uniwersalnymi tematami bez wątpienia przełoży się to na potężną literaturę dramaturgiczną.
Anna Korzeniowska-Bihun, tłumaczka

Czytanie towarzyszy premierze książki "Insekt", stanowiącej efekt współpracy trzech instytucji kultury: Instytutu Ukraińskiego, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego i Warsztatów Kultury w Lublinie. W skład tomu wchodzą trzy dramaty, wyłonione w 2022 r. w ramach prowadzonego przez Instytut Ukraiński programu "transmission.UA: drama on the move", poświęconego promocji współczesnej ukraińskiej dramaturgii w krajach europejskich.

W selekcji uczestniczyli eksperci związani z portalem UKRDRAMAHUB, będącym jedną z największych internetowych bibliotek gromadzących współczesne utwory dramaturgiczne napisane w języku ukraińskim. Wyróżnione teksty to: "Insekt" Leny Kudajewej, "Noc zakryje poranek" Oksany Sawczenko i "Oszczędzajcie prąd" Poliny Położencewej. Dramaty te powstały po 24 lutego 2022 r., a ich tłumaczenia na język polski zostały sfinansowane ze środków Funduszu Stabilizacyjnego - inicjatywy Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec oraz Goethe-Institut, wspierającej organizacje kulturalne i edukacyjne, które ucierpiały w wyniku wojny w Ukrainie. Dwujęzyczna (polsko-ukraińska) publikacja otwiera cykl dramaturgiczny w ramach serii wydawniczej "Wschodni Express", ukazującej się nakładem Warsztatów Kultury w Lublinie od 2014 r. Seria prezentuje polskim czytelnikom najnowsze teksty literatur krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Współwydawcą publikacji jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, który przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi program rezydencji artystycznych dla twórców i twórczyń teatralnych z Białorusi i Ukrainy. Celem programu jest łączenie ukraińskich oraz białoruskich przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych związanych z teatrem, z polskimi organizacjami działającymi w obszarze kultury, a także tworzenie sieci kontaktów i stwarzenie realnych szans na podjęcie współpracy.

Oksana Sawczenko (ur. 1975 r. w Kijowie) – autorka scenariuszy, dramaturżka i dziennikarka. Jako scenarzystka współpracowała z kanałami telewizyjnymi TRK Ukraine, Inter oraz z firmą medialną FILM.UA. Uczestniczyła w festiwalu teatralnym Heidelberger Stückemarkt w Niemczech (2017 r.), międzynarodowym festiwalu Telpa Daugavpils w Łotwie (2014) oraz Tygodniu Sztuki Aktualnej w Kijowie. Współpracowała z Theater of Displaced People (Teatrem Ludzi Wysiedlonych) Georga Genoux i Natalii Worożbyt. W 2011 r. uczestniczyła w programie teatralnym dla dramaturgów ukraińskich londyńskiego Royal Court Theatre.

Anna Korzeniowska-Bihun - doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie (1997) i Katedry Ukrainistyki Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Tłumaczka literatury ukraińskiej i filmów w języku ukraińskim, białoruskim, rosyjskim i angielskim. Członkini Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Sekretarz Rady Naukowej Akademii Wschód, działającej przy Fundacji Domu Wschodniego. Prowadzi badania z zakresu antropologii wojskowej.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego jest państwową instytucją kultury istniejącą od 2003 roku. Zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Wspiera działalność badawczą i edukacyjną, prowadzi największy portal poświęcony w całości polskiemu teatrowi (e-teatr.pl), internetową Encyklopedię Polskiego Teatru (encyklopediateatru.pl), specjalistyczną Księgarnię “Prospero” oraz Wydawnictwo, publikujące monografie, rozprawy i tomy zbiorowe z zakresu nauki o teatrze i sztukach performatywnych. W Instytucie znajduje się największe w Polsce archiwum tematyczne, gromadzące dokumentację współczesnego teatru.
www.instytut-teatralny.pl

Instytut Ukraiński jest instytucją publiczną afiliowaną przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy i powstał w 2018 roku. Kieruje nim Rada Nadzorcza, której ¾ składa się z członków niezależnych. Misją Instytutu Ukraińskiego jest wzmacnianie międzynarodowej pozycji Ukrainy przez dyplomację kulturalną. Cele Instytutu Ukraińskiego to poprawa zrozumienia i rozpoznawalności Ukrainy wśród odbiorców zagranicznych; zapewnienie stabilnego popytu na profesjonalną interakcję z Ukrainą; rozwój potencjału ukraińskich działaczy sfery kulturalnej, edukacyjnej, naukowej oraz społeczeństwa obywatelskiego na rzecz współpracy międzynarodowej;  wzmocnienie zaangażowania Ukrainy w procesy kulturowe współczesnego świata; poszerzenie użycia języka ukraińskiego za granicami Ukrainy. 

transmission.UA: drama on the move - długofalowy program wspierający tłumaczenie, promocję i produkcję współczesnego dramatu ukraińskiego w Europie, oparty na modelu projektowym wypracowanym przez Instytut Ukraiński. 
www.ui.org.ua

Warsztaty Kultury są sercem i umysłem wszelakich otwartych i nieszablonowych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Propagują praktykę „kultury czynnej”. Prowadzą długofalowe programy rozwoju, oparte na wspólnocie lubelskich operatorów i odbiorców kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie. Tworzą wydarzenia kulturalne, które są: nowoczesne, interaktywne, interdyscyplinarne i innowacyjne. Współpracują z instytucjami i artystami z całego kraju, a także ze świata. Wypracowały wysoce efektywne w obszarze kultury metody edukacji, zarządzania i animacji. W centrum ich zainteresowania leży także wykorzystanie nowych technologii w edukacji kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego. Organizują także cztery największe wydarzenia kulturalne – festiwale w Lublinie: Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów i Re:tradycję – Jarmark Jagielloński. Wszystkie są zakorzenione w historii i tradycjach Lublina, wpisują się w miejską przestrzeń oraz aktywizują lokalną społeczność.
www.warsztatykultury.pl

Bilety na czytanie w cenie: 20 zł (normalny), 15 zł (ulgowy).

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie bierze udział w organizowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego programu rezydencji artystycznych dla twórców i twórczyń z Białorusi i Ukrainy. 

Logo rezydencji artystycznych

UA 
Оксана Савченко
Ніч накриє Ранок

Директор: Світлана Олешко
Читає: Дорота Бздило
Музика: Олександра Малацковська
Сценічний рух: Марія Лозова

Три дуже різні жінки - спортсменка, інтелектуалка та молода мати з симптомами неврозу - і три різні реакції на ситуацію війни. Комедія переплітається з трагедією. В історії цих героїнь та їхніх дітей авторка опрацьовує власний досвід початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України у 2022 році.

Українська література, зокрема драматургія, вже ніколи не буде такою, як раніше. Досвід багаторічної війни з її різними фазами, безсумнівно, вплинув на майстерність українських драматургів. Вони навчилися розпізнавати і нейтралізувати людські травми. Вони набули рідкісної здатності відокремлювати зерно від полови - того, що насправді важливо, від тривіальних і відірваних від реальності тем. Вони повернули речам їхні природні пропорції. У поєднанні з великими універсальними темами це, без сумніву, виллється у потужну драматичну літературу.
Анна Корженьовська-Бігун, перекладачка

Читання супроводжує прем'єру книжки "Комаха", яка є результатом співпраці трьох культурних інституцій: Українського інституту, Театрального інституту ім. Збіґнєва Рашевського та Люблінської майстерні культури. До збірки увійшли три драми, відібрані у 2022 році в рамках програми Українського інституту transmission.UA: drama on the move, що має на меті промоцію сучасної української драматургії у європейських країнах. У відборі взяли участь експерти порталу UKRDRAMAHUB - однієї з найбільших онлайн-бібліотек, де зібрані сучасні драматичні твори, написані українською мовою. Серед нагороджених текстів - п'єси "Комаха" Лєни Кудаєвої, "Ніч накриє Ранок" Оксани Савченко та "Заощаджуйте світло" Поліни Положенцевої. Ці драми були написані після 24 лютого 2022 року, а їхні переклади польською мовою були профінансовані Стабілізаційним фондом, ініціативою Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Гете-Інституту для підтримки культурних та освітніх організацій, які постраждали від війни в Україні. Двомовна (польсько-українська) публікація відкриває драматичну серію в рамках видавничої серії "Східний Експрес", яку з 2014 року видає Майстерня Культури в Любліні. Серія представляє польському читачеві найновіші тексти літератур Центрально-Східної Європи. Співвидавцем видання є Театральний інститут ім. Збіґнєва Рашевського, який за підтримки Міністерства культури і національної спадщини реалізує програму мистецьких резиденцій для театральних митців і мисткинь з України та Білорусі. Метою програми є налагодження зв'язків між українськими та білоруськими представниками творчих професій, пов'язаних з театром, і польськими організаціями, що працюють у сфері культури, а також створення мереж і реальних можливостей для співпраці.

Оксана Савченко (народилася 1975 року в Києві) - сценаристка, драматургиня та журналістка. Як сценаристка співпрацювала з телеканалами ТРК "Україна", "Інтер" та медіакомпанією FILM.UA. Брала участь у театральному фестивалі Heidelberger Stückemarkt у Німеччині (2017), міжнародному фестивалі Telpa Daugavpils у Латвії (2014) та Тижні актуального мистецтва в Києві. Співпрацювала з Театром переміщених осіб Георга Гену та Наталії Ворожбит. У 2011 році брала участь у театральній програмі для українських драматургів лондонського театру Royal Court Theatre.

Анна Корженьовська-Бігун - докторка гуманітарних наук. Закінчила факультет театрознавства Театральної академії у Варшаві (1997) та кафедру україністики факультету прикладної лінгвістики Варшавського університету (2004). Перекладачка української літератури та фільмів українською, білоруською, російською та англійською мовами. Член Асоціації літературних перекладачів. Секретар Наукової ради "Академії Схід", що діє при Фундації "Східний дім". Проводить дослідження в галузі військової антропології.

Театральний Інститут ім. Збіґнєва Рашевського - державна культурна установа, заснована у 2003 році. Займається архівуванням, промоцією та активізацією польського театрального життя. Він підтримує дослідницьку та освітню діяльність, керує найбільшим порталом, присвяченим польському театру (e-teatr.pl), онлайн-енциклопедією польського театру (encyklopediateatru.pl), спеціалізованою книгарнею "Просперо" та видавництвом, яке публікує монографії, дисертації та колективні збірники з театрознавства та виконавського мистецтва. В Інституті знаходиться найбільший у Польщі тематичний архів, де зібрана документація про сучасний театр.
www.instytut-teatralny.pl

Український Інститут є державною установою при Міністерстві закордонних справ України і був створений у 2018 році. Він керується Наглядовою радою, яка на ¾ складається з незалежних членів. Місія Українського інституту полягає у зміцненні міжнародних позицій України через культурну дипломатію. Цілями Українського інституту є покращення розуміння та впізнаваності України серед іноземної аудиторії; забезпечення стабільного попиту на професійну взаємодію з Україною; розвиток потенціалу українських активістів культурної, освітньої, наукової сфер та громадянського суспільства для міжнародної співпраці; посилення залучення України до культурних процесів сучасного світу; розширення сфери використання української мови за межами України.

transmission.UA: drama on the move – довгострокова програма підтримки перекладу, промоції та постановки сучасної української драматургії в Європі, що базується на проєктній моделі, розробленій Українським інститутом.
www.ui.org.ua

Майстерня Культури є серцем і розумом усіх відкритих і нестандартних культурних подій у Любліні. Майстерня популяризіє практику "активної культури", реалізує довгострокові програми розвитку, засновані на спільноті люблінських культурних операторів та аудиторій, які працюють разом і підтримують один одного. Створюють культурні події, які є сучасними, інтерактивними, міждисциплінарними та інноваційними. Співпрацюють з інституціями та митцями з усієї країни та світу. Вони розробили високоефективні методи освіти, менеджменту та анімації у сфері культури. Вони також зосереджені на використанні нових технологій у культурній освіті та популяризації культурної спадщини. Вони також організовують чотири найбільші культурні події – фестивалі в Любліні: Ніч Культури, Схід Культури - Інші Звуки, Карнавал Штукмістрів та Re:традиція – Ягеллонський Ярмарок. Всі вони вкорінені в історію та традиціях Любліна, є частиною міського простору та активізують місцеву громаду.
www.warsztatykultury.pl

Plakat