bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut Teatru Polskiego

Załącznik do uchwały nr 112/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 lipca 2017 r.

Statut
Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie


Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, zwany dalej „Województwem” oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, jako wspólna instytucja kultury.
2. Teatr działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
2) zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: „Państwowy Teatr Polski w Warszawie (M.P. Nr A-3, poz. 30);
3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zawartej dnia 6 czerwca 2017 roku, zwanej dalej „Umową”;
4) niniejszego statutu.

3. Teatr może posługiwać się skróconą nazwą ”Teatr Polski w Warszawie”.

§ 2.

1. Teatr jest wpisany do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 2/99.
2. Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego oraz zagranica.

§ 3.

1. Organizatorem Teatru jest Województwo, a współprowadzącym – Minister.
2. Teatr posiada osobowość prawną.
3. Województwo, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, sprawuje bezpośredni nadzór nad Teatrem oraz wykonuje kompetencje organizatora, z uwzględnieniem uprawnień Ministra wynikających z Umowy.

Rozdział 2
Zakres działalności

§ 4.

Działalność Teatru jest organizowana w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany
repertuarowe.

§ 5.

Przedmiotem działania Teatru jest kształtowanie i upowszechnianie kultury teatralnej poprzez
organizowanie widowisk teatralnych przy pomocy zespołów aktorskich.

§ 6.

Teatr realizuje zadania, o których mowa w § 5, w szczególności przez:
1) przygotowywanie i wystawianie utworów scenicznych;
2) organizowanie widowisk, koncertów, spotkań, również poza siedzibą Teatru;
3) prowadzenie działalności wydawniczej;
4) nawiązywanie współpracy i wymiany kulturalnej z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju
i za granicą;
5) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz kulturalno-oświatowej;
6) produkowanie filmów i nagrań audialnych lub audiowizualnych prób i widowisk
prezentowanych na scenie Teatru;
7) prowadzenie galerii sztuki współczesnej.

§ 7.

W realizacji zadań statutowych Teatr może współpracować z polskimi i zagranicznymi
Teatrami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami
oświaty i kultury, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi
nie posiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania

§ 8.

1. Organem zarządzającym Teatrem jest Dyrektor.
2. Dyrektor zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w uzgodnieniu z Ministrem. Uzgodnienie obejmuje również treść zawieranej z kandydatem na Dyrektora umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 9.

1. Dyrektor organizuje pracę Teatru i odpowiada za całokształt jego działalności.
2. Do zakresu zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie sprawami związanymi z działalnością statutową i administracyjną Teatru;
2) podejmowanie działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej, zapewniających funkcjonowanie Teatru na najwyższym poziomie artystycznym;
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Teatru;
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej;
5) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Teatru;
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Teatru oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy;
7) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Teatru;
8) przedstawianie Zarządowi Województwa Mazowieckiego, Ministrowi oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

§ 10.

1. Dyrektor zarządza Teatrem przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców Dyrektora, powoływanych i odwoływanych przez niego, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Odwołanie zastępcy Dyrektora nie wymaga uzgodnienia z Zarządem Województwa Mazowieckiego w przypadku wniosku zastępcy Dyrektora o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.
2. Powołanie i odwołanie Zastępcy Dyrektora Teatru do spraw Artystycznych odbywa
się w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego oraz z Ministrem.

§ 11.

1. Dyrektor może powołać i odwołać organ opiniodawczo- doradczy w sprawach działalności
Teatru w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego i Ministrem.
2. Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Minister mają prawo wskazania po jednym przedstawicielu jako członka organu, o którym mowa w ust. 1.

§ 12.

Dyrektor, w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, nadaje Teatrowi regulamin organizacyjny, określając w nim w szczególności: strukturę organizacyjną, zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, zakresy uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej oraz zasady zastępowania osoby kierującej Teatrem.

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej

§ 13.

1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Województwo i Ministra. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1)).
3. Działalność Teatru jest finansowana w szczególności z: 

1) dotacji podmiotowych z budżetu Województwa oraz Ministra, zgodnie z zapisami Umowy;
2) dotacji celowych na realizację inwestycji;
3) dotacji celowych na realizację zadań statutowych i programów;
4) wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 5 i § 6;
5) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
6) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
7) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
8) wpływów z prowadzonej przez Teatr działalności odpłatnej.

4. Dyrektor jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania, o których mowa w ust. 3 pkt 7.
5. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

§ 14.

Zaciągnięcie przez Teatr kredytu lub pożyczki wymaga uzyskania zgody Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 15.

1. Oświadczenia woli w imieniu Teatru składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione.
2. Główny księgowy lub osoba przez niego upoważniona składa podpis na dokumencie dotyczącym czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie finansowe.

§ 16.

1. Dyrektor przedkłada Zarządowi Województwa Mazowieckiego i Ministrowi okresowe sprawozdania z wykonania zadań oraz materiały dotyczące planowania i wykonania planów finansowo-rzeczowych, zgodnie z wymogami tych podmiotów.
2. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1074 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.
3. Dyrektor przedkłada Ministrowi kopię zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego rocznego sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, wraz z dokumentem potwierdzającym jego zatwierdzenie.
4. Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Minister są uprawnieni do prowadzenia kontroli, w szczególności w zakresie wykorzystania przekazanej dotacji oraz innych przekazanych Teatrowi środków i zobowiązani do wzajemnego informowania się o wynikach kontroli i dalszych działaniach z tym związanych.

§ 17.

1. Teatr może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, w zakresie zbieżnym z jego zadaniami statutowymi.
2. Środki uzyskane z działalności odpłatnej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych Teatru.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 18.

Połączenia, podziału lub likwidacji Teatru może dokonać Sejmik Województwa Mazowieckiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach oraz Umowie. 

§ 19.

Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania w uzgodnieniu z Ministrem.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.


Uchwała nr 112/17
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie nadania statutu Teatrowi Polskiemu im. Arnolda Szyfmana
w Warszawie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2016 r. poz. 486, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz § 3 ust. 1 Umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zawartej 6 czerwca 2017 r. w Warszawie pomiędzy Panem prof. dr. hab. Piotrem Glińskim – Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Mazowieckim – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut Teatrowi Polskiemu im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Traci moc statut Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały nr 120/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie statusu samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Teatr Polski w Warszawie” oraz nowego brzmienia jej statutu, zmieniony uchwałami Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 195/12 z dnia 10 września 2012 r. oraz nr 71/13 z dnia 20 maja 2013 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego
Ludwik Rakowski

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) instytucje kultury działają m. in. na podstawie statutu nadanego przez organizatora, którym w przypadku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (zwanego dalej „Teatrem Polskim”), jest Województwo Mazowieckie.

W dniu 6 czerwca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Mazowieckim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Polskiego. Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, statut Teatru Polskiego miał zostać nadany po zawarciu umowy, w brzmieniu zgodnym z projektem statutu określonym w załączniku nr 1 do umowy.

W związku z powyższym konieczne staje się przyjęcie statutu Teatru Polskiego w brzmieniu zgodnym z projektem stanowiącym załącznik do ww. umowy.
Do najważniejszych zmian w stosunku do obowiązującego statutu należą:

1) wskazanie, że organizatorem Teatru Polskiego jest Województwo Mazowieckie, a współprowadzącym – Minister;
2) wprowadzenie wymogu uzgadniania z Ministrem powołania i odwoływania Dyrektora Teatru, Zastępcy Dyrektora do spraw Artystycznych oraz organu opiniodawczo-doradczego;
3) określenie, że podstawą gospodarki finansowej Teatru Polskiego jest plan finansowy sporządzany przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Województwo i Ministra.

Projekt statutu został skonsultowany z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego, która nie wniosła uwag do projektu.
Nadanie statutu nie powoduje skutków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 22.08.2017
Utworzył: Przewod. Sejmiku Woj. Mazowieckiego Ludwik Rakowski
Data utworzenia: 11.07.2017
Dokument oglądany razy: 8 637