bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.06.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana i redakcja treści podstrony "Finanse Teatru Polskiego" wynikająca ze zmiany Statutu Teatru Polskiego w Warszawie, decyzją Uchwały nr 112/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r.

Finanse Teatru Polskiego

1. Teatr prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Teatru jest plan finansowy ustalony przez Organ Zarządzający z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Plan finansowy sporządzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 3)
3. Działalność Teatru finansowana jest w szczególności z :
1) dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego lub budżetu państwa;
2) wpływów z realizacji zadań, o których mowa w § 6 i § 7 Statutu;
3) wpływów ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
4) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
5) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych zewnętrznych źródeł;
6) wpływów z prowadzonej przez Teatr działalności gospodarczej.
4. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje Teatrowi środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
5. Dyrektor Teatru jest zobowiązany do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania,
o których mowa w ust. 3 pkt 5.
6. Teatr gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystywania.

/Na podstawie § 14 Statutu Teatru Teatru Polskiego w Warszawie/Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 25.06.2013
Utworzył: Grzegorz Pindelski
Data utworzenia: 29.05.2013
Dokument oglądany razy: 8 313