bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Modernizacja instalacji alarmu pożaru SAP w Teatrze Polskim

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Modernizacja instalacji alarmu pożaru SAP w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Numer ogłoszenia: 129644 - 2015

- Treść ogłoszenia

- SIWZ TOM I

- Formularz Nr 1 - Formularz Oferty
- Formularz Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz Nr 3 - Wykaz robót budowlanych
- Formularz Nr 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
- Formularz Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Formularz Nr 6 - Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Formularz Nr 7 - Informacja o Podwykonawcach
- Formularz Nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- SIWZ TOM II - Opis przedmiotu zamówienia
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ TOM II:
- ZAŁĄCZNIK NR 1 -  Dokumentacja Projektowa Wykonawcza; Modernizacja instalacji alarmu pożaru SAP
RYSUNKI:
- Rysunek nr 1 - Rozmieszczenie urządzeń systemu sygnalizacji pożaru piwnica
- Rysunek nr 2 - Rozmieszczenie urządzeń systemu sygnalizacji pożaru parter
- Rysunek nr 3 - Rozmieszczenie urządzeń systemu sygnalizacji pożaru piętro 1
- Rysunek nr 4 - Rozmieszczenie urządzeń systemu sygnalizacji pożaru piętro 2
- Rysunek nr 5 - Rozmieszczenie urządzeń systemu sygnalizacji pożaru piętro 3
- Rysunek nr 6 - Rozmieszczenie urządzeń systemu sygnalizacji pożaru poddasze
- Rysunek nr 7 - Schemat blokowy

- ZAŁĄCZNIK NR 2 - Przedmiar; Modernizacja instalacji alarmu pożaru SAP

- ZAŁĄCZNIK NR 3 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; Modernizacja instalacji alarmu pożaru SAP

- SIWZ TOM III - Formularz wzoru umowy
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ TOM III:
- Załącznik nr 1 - Przedstawiciele Wykonawcy
- Załącznik nr 2 - Przedstawiciele Zamawiającego
- Załącznik nr 3 - Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane
- Załącznik nr 4 - Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, której przedmiotem są dostawy lub usługi
- Załącznik nr 5 - Wykaz Protokołów związanych z realizacją Umowy

***

- Odpowiedzi na zapytania - wyjaśnienie treści SIWZ (09.06.2015)

- Odpowiedzi na zapytania - wyjaśnienie treści SIWZ (15.06.2015)

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (23.06.2015)

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (03.06.2015 17:25)
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacja o zmianach w SIWZ (12.06.2015 13:10)
Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 29.05.2015 17:49
Dokument oglądany razy: 1758
Podlega Ustawie