bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Modernizacja instalacji tryskaczowo - zraszaczowej – postępowanie powtórne.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Modernizacja instalacji tryskaczowo - zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo - zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - postępowanie powtórne.
Numer ogłoszenia: 131606 - 2015

- Treść ogłoszenia

- SIWZ TOM I

- Formularz Nr 1 - Formularz Oferty
- Formularz Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz Nr 3 - Wykaz robót budowlanych
- Formularz Nr 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
- Formularz Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
- Formularz Nr 6 - Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Formularz Nr 7 - Informacja o Podwykonawcach
- Formularz Nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- SIWZ TOM II - Opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ TOM II:
ZAŁĄCZNIKI NR 1 - Projekt Wykonawczy modernizacji instalacji tryskaczowo – zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo – zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Instalacje Sanitarne. – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji tryskaczowo – zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo – zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”
- Załącznik nr 1a - strona tytułowa opracowania: Instalacje Sanitarne
- Załącznik nr 1b - opis opracowania: Instalacje Sanitarne
- Załącznik nr 1 c - rysunki do opisu opracowania: Instalacje Sanitarne
 - RYS 01 - SCHEMAT INSTALACJI
 - RYS 02 - RZUT POMIESZCZENIA POMPOWNI PPO
 - RYS 03 - PRZEKROJE POMPOWNI PPO
 - RYS 04 - INSTALACJA TRYSKACZOWA W POMPOWNI PPO
 - RYS 05 - MOCOWANIA INSTALACJI

ZAŁĄCZNIKI NR 2 - Przedmiar Robót modernizacji instalacji tryskaczowo – zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo – zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Instalacje Sanitarne. – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji tryskaczowo – zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo – zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”
- Załącznik nr 2a - strona tytułowa: Przedmiar Robót Instalacje Sanitarne
- Załącznik nr 2b - opis opracowania: Przedmiar Robót Instalacje Sanitarne

ZAŁĄCZNIKI NR 3 - Projekt Wykonawczy modernizacji instalacji tryskaczowo – zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo – zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Instalacje Elektryczne i Monitorujące. – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji tryskaczowo – zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo – zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”
- Załącznik nr 3a - strona tytułowa opracowania: Instalacje Elektryczne
- Załącznik nr 3b - opis opracowania: Instalacje Elektryczne
- Załącznik nr 3c - rysunki do opisu opracowania: Instalacje Elektryczne
- RYS E01 - RZUT ZASILANIA POMPOWNI Z ROZDZIELNI NN
- RYS E02 - PLAN MONITOROWANIA SYGNAŁÓW W POMPOWNI
- RYS E03 - PLAN ZASILANIA URZADZEN W POMPOWNI
- RYS E04A - SCHEMAT ROZDZIELNI POMPOWNI
- RYS E04B - RZUT – PLAN ZASILANIA W POMPOWNI
- RYS E05 - PLAN ROZMIESZCZENIA APARATURY MODUŁOWEJ W ROZDZIELNICY POMPOWNI
- RYS E06 - PLAN PROWADZENIA SYGNAŁÓW DO PORTIERNI

ZAŁĄCZNIKI NR 4 - Przedmiar Robót modernizacji instalacji tryskaczowo – zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo – zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Instalacje Elektryczne i Monitorujące. – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji tryskaczowo – zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo – zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”:
- Załącznik nr 4a - strona tytułowa: Przedmiar Robót Instalacje Elektryczne i Monitorujące
- Załącznik nr 4b - opis opracowania: Przedmiar Robót Instalacje Elektryczne i Monitorujące

ZAŁĄCZNIKI NR 5 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót modernizacji instalacji tryskaczowo – zraszaczowej w zakresie zestawu pomp tryskaczowo – zraszaczowych i hydrantowych w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Instalacje Sanitarne i Instalacje Elektryczne i Monitorujące. – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja węzła cieplnego w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie”.
- Załącznik nr 5a - strona tytułowa: Specyfikacji technicznej
- Załącznik nr 5b - opis opracowania: Specyfikacji technicznej

- SIWZ TOM III - Formularz wzoru umowy
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ TOM III:
- Załącznik nr 1 - Przedstawiciele Wykonawcy
- Załącznik nr 2 - Przedstawiciele Zamawiającego
- Załącznik nr 3 - Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, której przedmiotem są roboty budowlane
- Załącznik nr 4 - Minimalne wymagania umowy podwykonawczej, której przedmiotem są dostawy lub usługi
- Załącznik nr 5 - Wykaz Protokołów związanych z realizacją Umowy

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (18.06.2015)

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 02.06.2015 14:02
Dokument oglądany razy: 1601
Podlega Ustawie