bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie". Numer ogłoszenia: 50902 - 2015. Data zamieszczenia: 09.03.2015.

- Treść ogłoszenia nr 50902 - 2015

- SIWZ tom I

- Formularz Nr 1 - Formularz Oferty
- Formularz Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz Nr 3 - Wykaz robót budowlanych
- Formularz Nr 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
- Formularz Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- Formularz Nr 6 - Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Formularz Nr 7 -  Informacja o Podwykonawcach
- Formularz Nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- SIWZ tom II - opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 – Projekt Budowlano – Wykonawczy modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie"
  - Rysunek nr 1 - Plan do Projektu Budowlano - Wykonawczego
  - Rysunek nr 2a - Rzut węzła (cz. 1 dolna) do Projektu Budowlano - Wykonawczego
  - Rysunek nr 2b - Rzut węzła (cz. 2 górna) do Projektu Budowlano - Wykonawczego
  - Rysunek nr 3 - Schemat węzła do Projektu Budowlano - Wykonawczego
- Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie"
- Załącznik nr 3 – Przedmiar Robót modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie"

- SIWZ tom III - formularz wzoru umowy

- Załacznik nr 1 do tomu III SIWZ - przedstawiciele zamawiającego
- Załącznik nr 2 do tomu III SIWZ - minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane)
- Załącznik nr 3 do tomu III SIWZ - minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (usługi)
- Załącznik nr 4 do tomu III SIWZ - przedstawiciele wykonawcy
- Załącznik nr 5 do tomu III SIWZ - wykaz protokołów

* * *

- Odpowiedzi na zapytania (18.03.2015)

- Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Ogłoszenia:

  1. Informacja o zmianach w SIWZ (11.03.2015 15:43)
Opublikował: Leszek Czwarno
Publikacja dnia: 09.03.2015 14:20
Dokument oglądany razy: 1414
Podlega Ustawie