bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Teatralnej wraz z wyposażeniem w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Modernizacja systemu nagłośnienia Sali Teatralnej wraz z wyposażeniem w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach Projektu pn.: Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

- Treść ogłoszenia nr 419324 - 2014

- SIWZ tom I

- Formularz nr 1 - formularz oferty
- Formularz nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz nr 3 - wykaz głównych dostaw
- Formularz nr 4 - wykaz robót budowlanych
- Formularz nr 5 - wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
- Formularz nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 24
- Formularz nr 7 - pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Formularz nr 8 - informacja o podwykonawcach
- Formularz nr 9 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- SIWZ tom II - opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 do tomu II SIWZ - program funkcjonalno-uzytkowy
- Załącznik nr 1 do programu funkcjonalno-użytkowego - zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków
- Załącznik nr 2 do programu funkcjonalno-użytkowego - Model akustyczny Sali Widowiskowej
- Załącznik nr 1 do Modelu akustycznego Sali Widowiskowej - Raport z pomiarów akustycznych Sali Teatralnej
- Załącznik nr 2 do Modelu akustycznego Sali Widowiskowej - Rysunki architektury (rzuty i przekroje) Widowni Sceny Dużej Teatru Polskiego (folder ZIP)
- Załącznik nr 3 do Modelu akustycznego Sali Widowiskowej - Pliki akustycznego modelu komputerowego Widowni Sceny Dużej Teatru Polskiego (folder ZIP)

- SIWZ tom III - formularz wzoru umowy

- Załacznik nr 1 do tomu III SIWZ - przedstawiciele wykonawcy
- Załącznik nr 2 do tomu III SIWZ - przedstawiciele zamawiającego
- Załącznik nr 3 do tomu III SIWZ - minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane)
- Załącznik nr 4 do tomu III SIWZ - minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (dostawy lub usługi)
- Załącznik nr 5 do tomu III SIWZ - wykaz protokołów

- ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (12.01.2015)

- ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (20.01.2015)
- Załącznik do odpowiedzi nr 20 - Schemat rozdzielni głównej
- Załącznik do pytania nr 29 - Schemat blokowy instalacji


- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (11.02.2015)

Ogłoszenia:

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacja o zmianach w SIWZ (08.01.2015 12:26)
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz informacja o zmianach w SIWZ (16.01.2015 16:02)
Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 24.12.2014 14:33
Dokument oglądany razy: 1909
Podlega Ustawie