bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji górnej mechanizacji sceny wraz z wyposażeniem w obiekcie Teatru Polskiego - w ramach Etapu II Projektu pn. Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. A. Szyfmana w Warszawie

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Datę i czas zakończenia 28.02.2014 r. godz. 14:00 - należy rozumieć jako datę składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu w ramach pierwszego etapu tegoż postępowania.
Wykonawcy zostaną poddani komisyjnej ocenie na podstawie złożonych przez nich wniosków.
Pierwszy etap niniejszego postępowania kończy się przekazaniem zaproszenia do złożenia oferty tym wykonawcom, którzy spełniać będą warunki określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w dokumencie pn. „Warunki udziału w postępowaniu”.
Zgodnie z treścią w/w dokumentów, zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż pięciu wykonawców.

Treść ogłoszenia o zamówieniu na Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji górnej mechanizacji sceny wraz z wyposażeniem w obiekcie Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach Etapu II Projektu pn.: 'Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie'

Warunki udziału w postępowaniu

Formularz Nr 1 - Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Formularz Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Formularz Nr 3 - Wykaz robót budowlanych

Formularz Nr 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

Formularz Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Formularz Nr 6 - Wzór pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Formularz Nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA, 25.02.2014

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 19.02.2014 19:55
Dokument oglądany razy: 2535
Podlega Ustawie