bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obsługa widowni teatralnej i szatni Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

"Obsługa widowni teatralnej i szatni Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie"

Nr zamówienia publicznego: ZP/TP-1/231/2018

Postępowanie dotyczy zamówienia publicznego na usługi społeczne i prowadzone jest zgodnie z art. 138o. ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1579, z późn. zm.).

Treść ogłoszenia (uwaga zmiana treści ogłoszenia patrz poniżej)

Załącznik 1 - Szczegółowy wykaz prac do wykonania w ramach zamówienia (uwaga, zmiania załącznika patrz poniżej)

Załącznik 2 - Formularz ofertowy

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 4 - Wykaz dotychczas zrealizowanych usług

Załącznik 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (uwaga, zmiana treści załącznika patrz poniżej)

Załącznik 6 - Oświadczenie dotyczące średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego

Załącznik 7 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 8 - Wzór umowy (uwaga, zmiana treści załącznika patrz poniżej)

Załącznik 9 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi spoleczne

INFORMACJA O ZMIANACH W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Ogłoszenie o zamówienieu - po zmianie

Załącznik 1 - Szczegółowy wykaz prac do wykonania w ramach zamówienia - po zmianie

Załącznik 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia - po zmianie

Załącznik 8 - Wzór umowy - po zmianie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 03-07-2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Publikacja dnia: 28.06.2018 13:49
Dokument oglądany razy: 893
Nie podlega Ustawie