Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie zabytkowym Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, prowadzona na podstawie projektu: Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 68822 - 2015; data zamieszczenia: 27.03.2015.

- Treść ogłoszenia

- SIWZ tom I

- Formularz Nr 1 - Formularz Oferty
- Formularz Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Formularz Nr 3 - Wykaz robót budowlanych
- Formularz Nr 4 - Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
- Formularz Nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- Formularz Nr 6 - Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Formularz Nr 7 - Informacja o Podwykonawcach
- Formularz Nr 8 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- SIWZ tom II - opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 – Projekt Budowlano – Wykonawczy modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie"
- Rysunek nr 1 - Plan do Projektu Budowlano - Wykonawczego
- Rysunek nr 2a - Rzut węzła (cz. 1 dolna) do Projektu Budowlano - Wykonawczego
- Rysunek nr 2b - Rzut węzła (cz. 2 górna) do Projektu Budowlano - Wykonawczego
- Rysunek nr 3 - Schemat węzła do Projektu Budowlano - Wykonawczego
- Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie"
- Załącznik nr 3 – Przedmiar Robót modernizacji węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja węzła cieplnego w budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie"

- SIWZ tom III - formularz wzoru umowy

- Załacznik nr 1 do tomu III SIWZ - przedstawiciele zamawiającego
- Załącznik nr 2 do tomu III SIWZ - minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (roboty budowlane)
- Załącznik nr 3 do tomu III SIWZ - minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo (usługi)
- Załącznik nr 4 do tomu III SIWZ - przedstawiciele wykonawcy
- Załącznik nr 5 do tomu III SIWZ - wykaz protokołów

- INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (21.04.2015)

Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 27.03.2015
Dokument oglądany razy: 1480
Podlega Ustawie
13.08.2020 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2