Status prawny Teatru Polskiego

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, prowadzoną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
2) zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1949 r. wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod nazwą: „Państwowy Teatr Polski w Warszawie (M.P. Nr A-3, poz. 30);
3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zawartej dnia 6 czerwca 2017 roku, zwanej dalej „Umową”;
4) statutu Teatru Polskiego w Warszawie, nadanego uchwałą nr 112/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lipca 2017 r.

Teatr wpisany jest do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego pod nr 2/99.

Województwo, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Mazowieckiego, sprawuje bezpośredni nadzór nad Teatrem oraz wykonuje kompetencje organizatora, z uwzględnieniem uprawnień Ministra wynikających z Umowy.

Siedzibą Teatru jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem jego działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego oraz zagranica.


Opublikował: Grzegorz Pindelski
Data publikacji: 22.08.2017
Utworzył: Grzegorz Pindelski
Data utworzenia: 29.05.2013
Dokument oglądany razy: 11372
8.12.2022 // www.teatrpolski.waw.pl/bip2